วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
บทที่ 2 เรื่อง
หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 10 ข้อ
โดย ครูสุนทร  ตรีสุขี โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นตอนใดช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูล
   การรวบรวมข้อมูล
   การประมวลผลข้อมูล
   การทำสำเนา
   การจัดเก็บ


ข้อที่ 2)
หลักการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตรงกับข้อใด
   วิธีแก้ปัญหาควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแต่ละปัญหา
   ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไข
   การแก้ปัญหาควรใช้วิธีการลองผิดลองถูกเสมอ
   การแก้ปัญหาควรมีที่ปรึกษา


ข้อที่ 3)
ข้อใดใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาได้ถูกต้อง
   เขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาการสร้างตาราง
   ใช้ซอฟต์แวร์โปรเดสทอปสร้างงานนำเสนอ
   ใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เวิร์ดพิมพ์รายงานการประชุม
   ใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แอกเซสคำนวณตัวเลขจำนวนมาก


ข้อที่ 4)
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์อย่างไร
   ทำให้ได้สารสนเทศที่มีคุณภาพเหมาะแก่การเก็บรักษา
   ทำให้การจัดการสารสนเทศเป็นไปอย่างราบรื่นคล่องตัว
   ทำให้การจัดการสารสนเทศสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
   ทำให้ได้สารสนเทศที่ดีเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจ และเผยแพร่ต่อผู้อื่น


ข้อที่ 5)
"การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทำได้โดยนำความกว้างมาคูณกับความยาว" จากข้อความ ข้อมูลออกคืออะไร
   ความต้องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส
   พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส
   ขนาดของความกว้างและความยาวของสี่เหลี่ยมจัตุรัส
   วิธีการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส


ข้อที่ 6)
ข้อความและสัญลักษณ์มีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาอย่างไร
   ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาไปในแนวทางเดียวกัน
   ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการทำงาน
   ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน
   ช่วยให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้น


ข้อที่ 7)
ถ้าต้องการแสดงผลข้อมูลออกทางเอกสารจะใช้สัญลักษณ์ใด
   

 


   

 


   

 


   


ข้อที่ 8)
การตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาต้องใช้สัญลักษณ์ใด
   

 


   

 


   

 


   


ข้อที่ 9)
ผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรมต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเป็นพิเศษ
   การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   การซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
   ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในสำนักงาน
   ภาษาคอมพิวเตอร์


ข้อที่ 10)
เพราะเหตุใดจึงต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงผลลัพธ์จากการแก้ปัญหา
   เพราะต้องการให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ที่สุดโดยไม่มีข้อบกพร่อง
   เพราะต้องการปกปิดข้อบกพร่องในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
   เพราะต้องการประหยัดเวลาในการแก้ปัญหาในครั้งต่อไป
   เพราะต้องการใช้เป็นข้อมูลในการจัดกำลังคนเพื่อแก้ปัญหา