วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาปีที่3
จำนวน 40  ข้อ
โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)
ให้พิจารณาลักษณะเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 4 ชนิด แล้วตอบคำถาม

                                  ภาพลักษณะเซลล์สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ

เซลล์ใดเป็นเซลล์สัตว์ (ม.1 สาระที่ 1 มฐ. ว1.1 ตัวชี้วัดที่ 1)
   A และ B
   B และ C
   C และ D
   B และ D


ข้อที่ 2)
พิจารณาสมการการสังเคราะห์ด้วยแสง

                                                 แสง

คลอโรฟิลล์

 
CO2 + A                                                  B + C +H2O

 

จากสมการ A B และ C คืออะไรตามลำดับ (ม.1 สาระที่ 1 มฐ. ว1.1 ตัวชี้วัดที่ 5-6)
   น้ำ แร่ธาตุ น้ำตาล
   แร่ธาตุ น้ำตาล ออกซิเจน
   น้ำตาล แร่ธาตุ ออกซิเจน
   น้ำ น้ำตาล ออกซิเจน


ข้อที่ 3)
กระบวนการออสโมซิสในชีวิตประจำวันได้แก่ข้อใด (ม.1 สาระที่ 1 มฐ. ว1.1 ตัวชี้วัดที่ 4)
   การแช่ผักผลไม้ในน้ำ
   การได้กลิ่นหอมของดอกไม้
   การฟุ้งกระจายของสารฆ่าแมลง
   การเกิดหยดน้ำบริเวณปลายเส้นใบ


ข้อที่ 4)
ลักษณะทางพันธุกรรมใดมักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ม.3 สาระที่ 1 มฐ. ว1.1 ตัวชี้วัดที่ 3)
   ทาลัสซีเมีย
   ตาบอดสี
   หมู่เลือด
   ผิวเผือก


ข้อที่ 5)
เมื่อมีการปฏิสนธิในดอกไม้ที่มีโครงสร้างดังภาพ

ชนิดของผลที่เกิดขึ้นควรเป็นอย่างไร (ม.1 สาระที่ 1 มฐ. ว1.1 ตัวชี้วัดที่ 11)
   1 ผลมี 1 เมล็ด
   1 ผลมีหลายเมล็ด
   หลายผลอยู่ติดกันแต่ละผลมี 1 เมล็ด
   หลายผลอยู่ติดกันแต่ละผลมีหลายเมล็ด


ข้อที่ 6)
นำอาหารเหลวชนิดหนึ่งมาทดสอบหาสารอาหาร ได้ผลดังตาราง

ตาราง ผลการทดสอบสารอาหารโดยใช้สารละลายชนิดต่าง ๆ

ชนิดอาหาร

ผลการทดสอบกับสารละลายชนิดต่าง ๆ

คอปเปอร์ซัลเฟต + โซเดียมไฮดรอกไซด์

เบเนดิกต์

ไอโอดีน

อาหารเหลว

ตะกอนสีม่วง

ตะกอนสีส้ม

ไม่เปลี่ยนแปลง

 

ข้อใดสรุปได้ครอบคลุมที่สุด (ม.2 สาระที่ 1 มฐ. ว1.1 ตัวชี้วัดที่ 5)
   มีโปรตีน และ คาร์โบไฮเดรต เป็นองค์ประกอบ
   มีโปรตีน และ แป้ง เป็นองค์ประกอบ
   มีโปรตีน และ น้ำตาลทราย เป็นองค์ประกอบ
   มีโปรตีน และ น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว เป็นองค์ประกอบ


ข้อที่ 7)
"ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงมีกระเปาะดักจับแมลงเป็นอาหาร" สิ่งมีชีวิตคู่ใดมีความสัมพันธ์กันเช่นเดียวกับ

 ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงกับแมลง (ม.3 สาระที่ 2 มฐ. ว2.1 ตัวชี้วัดที่ 1)
   เพลี้ยอ่อนกับมดดำ
   ปลาฉลามกับเหาฉลาม
   ปลาหางนกยูงกินลูกน้ำยุง
   ดอกไม้ทะเลกับปลาการ์ตูน


ข้อที่ 8)
จากการทดลอง ย่อยไขมันด้วยของเหลวจากตับอ่อน ได้ข้อมูลดังตาราง

หลอดทดลอง

ผลการทดลอง

หลอดที่ 1 ของเหลวจากตับอ่อน + น้ำดี + ไขมัน

มีกรดไขมันปริมาณมาก

หลอดที่ 2 ของเหลวจากตับอ่อน + น้ำกลั่น + ไขมัน

มีกรดไขมันปริมาณเล็กน้อย

หลอดที่ 3 น้ำกลั่น + น้ำดี + ไขมัน

ไม่มีกรดไขมัน

 

การทดลองนี้อธิบายได้ว่าอย่างไร (ม.2 สาระที่ 1 มฐ. ว1.1 ตัวชี้วัดที่ 1)
   ของเหลวจากตับอ่อนสามารถทำงานได้ดีในน้ำกลั่น
   ของเหลวจากตับอ่อนประกอบด้วยเอนไซม์
   น้ำดีทำให้การทำงานของของเหลวจากตับอ่อนดีขึ้น
   น้ำดีสามารถเปลี่ยนไขมันเป็นกรดไขมันได้


ข้อที่ 9)
จงพิจารณาแผนภาพแสดงห่วงโซ่อาหารที่กำหนดให้ ถ้า B เกิดโรคตายหมดจะมีผลอย่างไร

(ม.3 สาระที่ 2 มฐ. ว2.1 ตัวชี้วัดที่ 2)

 

 

 


   A มีจำนวนลดลง
   C มีจำนวนเพิ่มขึ้น
   D มีจำนวนเพิ่มขึ้น
   A และ C มีจำนวนเพิ่มขึ้น


ข้อที่ 10)
แผนภาพ สายใยอาหารของสิ่งมีชีวิต 4 ชนิด (ม.3 สาระที่ 2 มฐ. ว2.1 ตัวชี้วัดที่ 2)

ถ้าปลามีจำนวนลดลงมาก เหตุการณ์ในข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุด
   จำนวนเหยี่ยวลดลง
   เหยี่ยวกินกุ้งมากขึ้น
   กุ้งมีจำนวนเพิ่มขึ้น
   สาหร่ายมีจำนวนลดลง


ข้อที่ 11)
แผนภาพแสดงห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิต 4 ชนิด เป็นดังนี้

ผู้ผลิต              ผู้บริโภคลำดับที่ 1                 ผู้บริโภคลำดับที่ 2             ผู้บริโภคลำดับที่ 3

ถ้า "พลังงานในสารอาหารถูกถ่ายทอดจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคลำดับต่อไปเพียง 10%" และผู้ผลิต

ในห่วงโซ่อาหารนี้ได้รับพลังงานจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็น 10,000 กิโลแคลอรี ผู้บริโภค

ลำดับที่ 3 จะได้รับพลังงานจากการกินอาหารเป็นเท่าใด (ม.3 สาระที่ 2 มฐ. ว2.1 ตัวชี้วัดที่ 2)
   10 กิโลแคลอรี
   100 กิโลแคลอรี
   1,000 กิโลแคลอรี
   10,000 กิโลแคลอรี


ข้อที่ 12)
การศึกษาเต่าญี่ปุ่นในประเทศไทย พบว่า มีการกระจายพันธุ์ได้ดี เติบโตเร็ว อดทนสูง และกินไข่ปลา

และไข่เต่านาซึ่งเป็นสัตว์ประจำถิ่นของไทยเป็นอาหาร จากสิ่งที่ค้นพบ ให้ระบุผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต

ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ (ม.3 สาระที่ 2 มฐ. ว2.2 ตัวชี้วัดที่ 2)
   ผู้ผลิตมีจำนวนลดลง
   ปลาและเต่านามีจำนวนคงเดิม
   ผู้ล่ามีจำนวนเพิ่มขึ้น
   สัตว์ชนิดอื่นที่กินปลามีจำนวนเพิ่มขึ้น


ข้อที่ 13)
ตาราง จุดหลอมเหลวของสารประกอบออกไซด์ของแมงกานีสชนิดต่าง ๆ

ชนิดของสารประกอบออกไซด์ของแมงกานีส

จุดหลอมเหลว (องศาเซลเซียส)

ชนิดที่ 1

ชนิดที่ 2

ชนิดที่ 3

ชนิดที่ 4

ชนิดที่ 5

6

535

1,000

1,590

1,800

 

จากข้อมูลในตาราง ที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส

สารประกอบออกไซด์ของแมงกานีสชนิดใดมีสถานะเป็นของแข็งเท่านั้น(ม.1สาระที่ 3 มฐ. ว3.1 ตัวชี้วัดที่ 2)
   ชนิดที่ 1 และ 2
   ชนิดที่ 2 และ 3
   ชนิดที่ 3 และ 4
   ชนิดที่ 4 และ 5


ข้อที่ 14)
พนิดาจำแนกสารออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 อากาศ น้ำตาลทราย น้ำส้มสายชู

กลุ่มที่ 2 น้ำกะทิ น้ำแป้ง น้ำนม

เกณฑ์ที่พนิดาใช้ในการจำแนกสารคือข้อใด (ม.1 สาระที่ 3 มฐ. ว3.1 ตัวชี้วัดที่ 1)
   สารเนื้อเดียว กับ สารเนื้อผสม
   สารเนื้อเดียว กับ สารละลาย
   สารเนื้อผสม กับ สารละลาย
   สารบริสุทธิ์ กับ สารไม่บริสุทธิ์


ข้อที่ 15)
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของสีจากสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีโครมาโทกราฟี

ข้อใดไม่เหมาะกับหลักการวิเคราะห์โดยใช้วิธีนี้ (ม.2 สาระที่ 3 มฐ. ว3.1 ตัวชี้วัดที่ 3)
   องค์ประกอบของสีในใบไม้
   องค์ประกอบของสีในน้ำส้มสายชู
   องค์ประกอบของสีในปากกาเมจิก
   องค์ประกอบของสีที่ใช้ย้อมผ้าสีดำ


ข้อที่ 16)
แผนภาพสีของอินดิเคเตอร์ A B และ C ในช่วง pH ต่าง ๆ

จากข้อมูลในแผนภาพ ถ้าทดสอบสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่มี pH 8 ด้วยอินดิเคเตอร์ A B และ C

 จะได้สีใดเกิดขึ้น ตามลำดับ (ม.1 สาระที่ 3 มฐ. ว3.1 ตัวชี้วัดที่ 4)
    เหลือง ไม่มีสี เหลือง
    ส้ม ไม่มีสี น้ำเงิน
   แดง ชมพูเข้ม น้ำเงิน
   ส้ม ชมพูอ่อน เขียว


ข้อที่ 17)
ในการจำแนกประเภทของสารเป็น สารละลาย คอลลอยด์ และสารแขวนลอย ควรพิจารณาโดยใช้เกณฑ์

ในข้อใด (ม.1 สาระที่ 3 มฐ. ว3.1 ตัวชี้วัดที่ 1)
   สี
   ความขุ่น
   องค์ประกอบ
   ขนาดอนุภาค


ข้อที่ 18)
เมื่อหยดน้ำลงบนแคลเซียมคาร์ไบด์ จะได้สารใหม่เกิดขึ้นเป็นก๊าซที่มีกลิ่นและติดไฟ เป็นการ

เกิดปฏิกิริยาตามข้อใด (ม.2 สาระที่ 3 มฐ. ว3.2 ตัวชี้วัดที่ 1)
   ปฏิกิริยาคายความร้อน
   ปฏิกิริยาดูดความร้อน
   ปฏิกิริยาทางกายภาพ
   ปฏิกิริยาความร้อนแฝง


ข้อที่ 19)
แขวนป้ายอันหนึ่งเอาไว้หน้าร้านด้วยเชือกที่มีลักษณะเหมือนกัน 2 เส้น ดังรูป

ถ้าป้ายมีน้ำหนัก 90 นิวตัน เชือกหมายเลข (1) และเชือกหมายเลข (2) รับน้ำหนักเส้นละกี่นิวตัน ตามลำดับ

(ม.3 สาระที่ 4 มฐ. ว4.2 ตัวชี้วัดที่ 2)


   60.0 และ 30.0
   67.5 และ 22.5
   75.0 และ 15.0
   77.5 และ 12.5


ข้อที่ 20)
แรงขนาด 15, 20 และ 60 นิวตัน กระทำต่อวัตถุในแนวราบดังรูป จะได้แรงลัพธ์ของแรงทั้งสามมีค่า

เท่าไร (ม.2 สาระที่ 4 มฐ. ว4.1 ตัวชี้วัดที่ 1)

20 N

 

15 N

 

ขวา

 

ซ้าย

 

   25 นิวตัน ไปทางขวา
   50 นิวตัน ไปทางขวา
   65 นิวตัน ไปทางขวา
   75 นิวตัน ไปทางขวา


ข้อที่ 21)
ดินน้ำมัน 2 ก้อน มีมวลเท่ากัน นำมาปั้นเป็นรูปถ้วย แล้วนำไปลอยน้ำ ปรากฏว่าถ้วย A ลอยน้ำได้

มากกว่าถ้วย B จะสรุปได้ว่าอย่างไร (ม.3 สาระที่ 4 มฐ. ว4.1 ตัวชี้วัดที่ 3)
   ถ้วย A มีพื้นที่น้อยกว่าถ้วย B
   ถ้วย A มีปริมาตรมากกว่าถ้วย B
   ถ้วย A มีน้ำหนักน้อยกว่าถ้วย B
   ถ้วย A มีความหนาแน่นมากกว่าถ้วย


ข้อที่ 22)
ภาพ การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์

เราอาจประมาณได้ว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงกลม ทิศของความเร่งเป็นไปตามข้อใด

(ม.3 สาระที่ 4 มฐ. ว4.1 ตัวชี้วัดที่ 1)
   เป็นไปตามลูกศร (1)
   เป็นไปตามลูกศร (2)
   เป็นไปตามลูกศร (3)
   ระบุไม่ได้ เพราะความเร่งเป็นศูนย์


ข้อที่ 23)
โยนวัตถุชิ้นหนึ่งขึ้นตรง ๆ ในแนวดิ่ง เมื่อวัตถุขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงสุด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

(ม.1 สาระที่ 4 มฐ. ว4.1 ตัวชี้วัดที่ 2)
   วัตถุมีความเร็วเป็นศูนย์
   วัตถุมีอัตราเร็วเป็นศูนย์
   วัตถุมีความเร่งเป็นศูนย์
   วัตถุมีน้ำหนักเท่ากับน้ำหนักก่อนโยน


ข้อที่ 24)
วางวัตถุห่างจากเลนส์นูนเป็นระยะ 2 เท่าของความยาวโฟกัส การเขียนทางเดินของแสงและการเกิดภาพ

ข้อใดถูกต้อง (ม.2 สาระที่ 5 มฐ. ว5.1 ตัวชี้วัดที่ 1)

exam111
   

 

 

exam112
   

 

 

exam113
    

 

exam114
 

    

 

 


ข้อที่ 25)
คนที่ใส่แว่นสายตามสั้น จะเห็นภาพของวัตถุมีขนาดเล็กกว่าวัตถุจริงในกรณีใด

(ม.2 สาระที่ 5 มฐ. ว5.1 ตัวชี้วัดที่ 1)
   วัตถุอยู่ห่างจากแว่นสายตาน้อยกว่าความยาวโฟกัส
   วัตถุอยู่ห่างจากแว่นสายตาน้อยกว่า 2 เท่าของความยาวโฟกัส แต่มากกว่าความยาวโฟกัส
   วัตถุอยู่ห่างจากแว่นสายตามากกว่า 2 เท่าของความยาวโฟกัส
   เหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นจริง คนย่อมเห็นภาพขนาดเท่าวัตถุ


ข้อที่ 26)
ผลักวัตถุด้วยแรง 3 นิวตัน ในแนวขนานกับพื้น ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปบนพื้นราบ เป็นระยะทาง 12 เมตร

จะเกิดงานเนื่องจากการผลักวัตถุเท่าใด (ม.3 สาระที่ 5 มฐ. ว5.1 ตัวชี้วัดที่ 1)
   4 นิวตัน-เมตร
   9 นิวตัน-เมตร
   15 นิวตัน-เมตร
   36 นิวตัน-เมตร


ข้อที่ 27)
ข้อใดถ่ายโอนความร้อนโดยการนำความร้อน (ม.1 สาระที่ 5 มฐ. ว5.1 ตัวชี้วัดที่ 2)
   การเผาเส้นลวด การย่างอาหาร
   การนั่งผิงไฟข้างกองไฟ การปิ้ง
   ช้อนโลหะจุ่มน้ำร้อน การเผาเส้นลวด
   เกล็ดด่างทับทิมในน้ำร้อน การนึ่ง


ข้อที่ 28)
ปล่อยก้อนหินทรงกลม 2 ก้อน มีน้ำหนักไม่เท่ากัน ให้ตกจากที่สูงเท่ากัน ปรากฏว่าก้อนหินทรงกลมทั้ง

สอง ตกถึงพื้นพร้อมกัน เป็นเพราะเหตุใด (ม.3 สาระที่ 5 มฐ. ว5.1 ตัวชี้วัดที่ 1)
   ก้อนหินทรงกลมทั้งสองมีมวลเท่ากัน
   แรงดึงดูดของโลกดึงดูดก้อนหินทรงกลมทั้งสองมีค่าเท่ากัน
   ความเร็วเริ่มต้นของก้อนหินทรงกลมทั้งสองเป็นศูนย์ และเมื่อเคลื่อนที่ก็มีความเร่งเท่ากันและ

         ตกถึงพื้นในเวลาเดียวกัน
   ความเร็วเริ่มต้นของก้อนหินทรงกลมทั้งสองเท่ากัน และมากกว่าศูนย์ ขณะเคลื่อนที่ความเร็วจะ

          ลดลงเท่ากันทุก ๆ วินาที จนกระทั่งหยุดนิ่งกับพื้น


ข้อที่ 29)
ถ้าในบ้านใช้หลอดไฟขนาด 40 วัตต์ 10 หลอด เตารีดขนาด 1,000 วัตต์ และกาต้มน้ำไฟฟ้าขนาด 800 วัตต์

 จะต้องใช้ฟิวส์ในข้อใด (ม.3 สาระที่ 5 มฐ. ว5.1 ตัวชี้วัดที่ 3)
   9 แอมแปร์
   10 แอมแปร์
   11 แอมแปร์
   12 แอมแปร์


ข้อที่ 30)
ให้วงจรไฟฟ้าหนึ่งประกอบด้วย แหล่งกำเนิดไฟฟ้า   
(  )       หลอดไฟ   (    )                 และ

 สวิตซ์     ( )    ภาพใดแสดงวงจรไฟฟ้าที่มีสวิตซ์ควบคุมการปิด-เปิดหลอดไฟได้พร้อมกันทุก

หลอด (ม.3 สาระที่ 5 มฐ. ว5.1 ตัวชี้วัดที่ 4)


   


   


   


   


ข้อที่ 31)
แก๊สเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดภาวะโลกร้อนคือแก๊สอะไร (ม.1 สาระที่ 6 มฐ. ว6.1 ตัวชี้วัดที่ 6)
   แก๊สออกซิเจน
   แก๊สไนโตรเจน
   แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
   แก๊สโอโซน


ข้อที่ 32)
ให้พิจารณาว่า กราฟในข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของเม็ดดินกับปริมาณน้ำที่ ซึมผ่านได้

ในเวลาเท่ากันเหมาะสมที่สุด (ม.2 สาระที่ 6 มฐ. ว6.1 ตัวชี้วัดที่ 1)


   

 


   

    

 


   


ข้อที่ 33)
พิจารณาแผนภาพดังต่อไปนี้

exam10

ทิศทางของน้ำ ถ้าจะซื้อที่ทำสวนบริเวณใดไม่ควรจะเลือกซื้อ (ม.2 สาระที่ 6 มฐ. ว6.1 ตัวชี้วัดที่ 9)
   บริเวณ ก ค และ จ
   บริเวณ ข ง และ ฉ
   บริเวณ ก ง และ จ
   บริเวณ ข ค และ ฉ


ข้อที่ 34)
แนวโน้มในอนาคต น้ำในทะเลหรือมหาสมุทรจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ของเปลือกโลก ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร (ม.2 สาระที่ 6 มฐ. ว6.1 ตัวชี้วัดที่ 9)
   เห็นด้วย เพราะธารน้ำแข็งที่ขั้วโลกจะละลายมากขึ้น
   เห็นด้วย เพราะมนุษย์จะขยายพื้นที่ที่อยู่ติดกับพื้นน้ำมากยิ่งขึ้น
   ไม่เห็นด้วย เพราะพื้นน้ำมีบริเวณที่กว้างใหญ่
   ไม่เห็นด้วย เพราะน้ำเหล่านั้นจะเกิดการระเหยไปเองโดยธรรมชาติ


ข้อที่ 35)
ข้อมูลต่อไปนี้แสดงเวลาที่ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ

ดาวเคราะห์

เวลา (เวลาโลก)

พุธ

ศุกร์

โลก

อังคาร

88 วัน

225 วัน

365.24 วัน

687 วัน

 

ถ้ามีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ช้ากว่าเดิม คือ 1 รอบ ใช้เวลาประมาณ 450 วัน

และโลกยังคงอยู่ในระบบสุริยะ ตำแหน่งของโลกในระบบสุริยะน่าจะเป็นอย่างไร

 (ม.3 สาระที่ 7 มฐ. ว7.1 ตัวชี้วัดที่ 1)
   จะขยับใกล้ดาวศุกร์มากขึ้น
   จะขยับใกล้ดาวอังคารมากขึ้น
   จะไปอยู่ระหว่างดาวพุธและศุกร์
   จะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าดาวอังคาร


ข้อที่ 36)
วัตถุท้องฟ้าที่เผาไหม้ไม่หมดในชั้นบรรยากาศ และกำลังตกลงสู่พื้นโลกเรียกว่า (ม.3 สาระที่ 7 มฐ. ว7.1 ตัวชี้วัดที่ 2)
   ดาวตก
   ผีพุ่งไต้
   อุกกาบาต
   ดาวหาง


ข้อที่ 37)
พิจารณากราฟแสดงการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต จากกราฟข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

(สาระที่ 8 มฐ. ว8.1)

exam9
   สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย
   สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอในระยะแรกและคงที่ในระยะหลัง
   สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะแรกและลดลงในระยะหลัง
   สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตเพียงเล็กน้อยในระยะแรกและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วใน ระยะต่อมา ส่วนระยะสุดท้ายเจริญเติบโตอย่างช้า ๆ


ข้อที่ 38)
ภาพ การทดสอบหาแป้งที่ตำแหน่งปิดกระดาษของใบไม้ที่อยู่ในต้นเดียวกัน เมื่อให้ใบไม้ทุกใบได้รับ

แสงเป็นเวลา 4 ชั่วโมง (ม.1 สาระที่ 8 มฐ. ว8.1)

จากภาพ การออกแบบการทดลองนี้กำหนดให้สิ่งใดเป็นตัวแปรต้น
   ปริมาณแป้ง
   ตำแหน่งของใบไม้
   ชนิดของกระดาษ
   ระยะเวลาที่ได้รับแสง


ข้อที่ 39)
กราฟ จำนวนสิ่งมีชีวิต 4 ชนิด ในโซ่อาหาร จากช่วงเวลา A ถึง F

ถ้าเขียนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ชนิดในรูปของโซ่อาหาร เป็นดังนี้

จากกราฟ ช่วงเวลาใดที่มีอาหารของไก่อยู่น้อยที่สุด (ม.3 สาระที่ 8 มฐ. ว8.1)
   A ถึง B
   B ถึง C
   C ถึง D
   E ถึง F


ข้อที่ 40)
ตาราง ปริมาณของตะกั่วในสารละลายตะกั่วที่ถูกดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ชนิดหนึ่ง

ความเข้มข้นของสารละลายตะกั่ว

                     (มิลลิโมลต่อลิตร)                    

ปริมาณของตะกั่วที่ถูกดูดซับ

(มิลลิโมลต่อกรัม)

0.01

0.05

0.19

0.36

0.09

0.14

0.19

0.20

 

ศึกษาข้อมูลในตารางข้างต้น แล้วตอบคำถาม

ถ้าความเข้มข้นของสารละลายตะกั่ว เท่ากับ 0.25 มิลลิโมลต่อลิตร

ถ่านกัมมันต์จะดูดซับตะกั่วไว้ได้กี่มิลลิโมลต่อกรัม (ม.2 สาระที่ 8 มฐ. ว8.1)
   0.09 - 0.13
   0.14 - 0.18
   0.19 - 0.20
   มากกว่า 0.20