Untitled-1
คุณพ่อ

ข้อมูลโรงเรียน

arrow_06 

ประวัติโรงเรียน

arrow_06 

สัญลักษณ์โรงเรียน

arrow_06 

สีประจำโรงเรียน

arrow_06 

เพลงประจำโรงเรียน

arrow_06 

โครงสร้างการบริหารงาน

arrow_06 

ผู้บริหารและคณะครู

arrow_06 

เป้าหมาย

arrow_06 

คติพจน์ คำขวัญ

arrow_06 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

arrow_06 

ปรัชญาโรงเรียน

arrow_06 

เครื่องแบบนักเรียน

arrow_06 

แผนที่โรงเรียน

ฝ่ายและหน่วยงาน

 

ฝ่ายปฐมวัย

 

ฝ่ายจิตตาภิบาล

 

ฝ่ายวิชาการ

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน

 

ฝ่ายบริการ

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

arrow_70 

กลุ่มสาระภาษาไทย

arrow_70 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

arrow_70 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

arrow_70 

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

arrow_70 

กลุ่มสาระสุขศึกษา

arrow_70 

กลุ่มสาระศิลปะ

arrow_70 

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

arrow_70 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ยาเสพติด

nee

arrow_22 

ประวัติความเป็นมา “วันต่อต้านยาเสพติด ” 26 มิถุนายนnewicons

arrow_22 

วันไหว้ครู  ประวัติวันไหว้ครู

arrow_22 

 วันวิสาขบูชา ประวัติวันวิสาขบูชา

arrow_22 

ผลคะแนนสอบ O-NET รายบุคคล

 

 

รูป
teacher11

พิธีไหว้ครูและต้อนรับนักเรียนใหม่

001

โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์

004

งานครบ2 ปีในหลวงเสด็จทุ่งมะขามหย่อง

002

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา

03

ศึกษาระบบการทำนาเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง

ปฎิทินการศึกษา

 

เดือนมิถุนายน

12

วันไหว้ครู

16

เคลือบฟลูออไรด์

18

ประชุมสามัญประจำปีฝ่ายการศึกษาฯ
ครั้งที่ 1 ณ ศาลาไมเกิ้ลฮอลล์

27

ประชุมครูทุกท่าน 15.00 น.

 

 

 

 

 

 

testonline

เว็บไซต์ทางการศึกษา

edba

โรงเรียนในเครือเขต 6

arrow_77 

โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์

arrow_77 

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

arrow_77 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง

arrow_77 

โรงเรียนไตรราชวิทยา

arrow_77 

โรงเรียนแสงทองวิทยา

arrow_77 

โรงเรียนแม่พระประจักษ์

facebook twitter
amue